Tellimise tingimused

OÜ Meediarong (edaspidi nimetatud Väljaandja), aadress Roo 21a, Tallinn 10611. Kontakt: telefon 5809 3140, e-post: kristel@positiiv.ee

1. Tellija õigused
1.1. Tellijal on õigus saada Väljaannet tema poolt tellitud perioodiks tema poolt näidatud aadressil. Väljaande kojukannet teostab koostööpartner AS Eesti Post.
1.2. Väljaande tellimisrahad laekuvad OÜ Meediarong kontole.
1.3. Tellijal on õigus tellida Väljaanne Väljaandja poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustega.
1.4. Tellijale saadetav Väljaanne peab olema korrektne ja komplektne.
1.5. Tellijal on õigus esitada Väljaande kojukannet puudutavaid pretensioone tellimine@positiiv.ee
1.6. Tellijal on õigus nõuda tellimuse annulleerimist juhul, kui tellimuse annuleerimise põhjusena on tõestatud väljaandja süüline tegevus või tegevusetus. Tellimuse annulleerimiseks peab tellija Väljaandjale esitama kirjaliku avalduse, milles on fikseeritud ka annulleerimise põhjus.
1.7. Tellimuse annulleerimise korral on Tellijal õigus nõuda tagasi tellimuse maksumus annulleerimise kuupäevast kuni tellimisperioodi lõpu kuupäevani. Tellimuse annulleerimiseks esitatavas kirjalikus avalduses peab Tellija näitama ära oma pangakonto numbri ja valdaja. Sularaha tagasimakseid Väljaandja ei teosta. Tellimuse annulleerimise korral kannab OÜ Meediarong väljamaksmisele kuuluva summa Tellija poolt kirjalikus avalduses näidatud pangaarvele. OÜ Meediarong ei teosta tagasimakseid juhul, kui tellimus on vormistatud koos tasuta lisaväärtusega (nt raamat).
1.8. Tellijal on õigus oma tellimus ümber adresseerida, selleks tuleb esitada soov Väljaandja klienditeenindusse telefoni, e-posti või kirja teel. Ümberadresseerimine jõustub hiljemalt 10 tööpäeva pärast alates vastava teate saabumisest Väljaandja klienditeenindusse.

2. Tellija kohustused
2.1. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, krt nr, postiindeks, linna/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon ning võimalusel e-posti aadress. Tellimuse vormistamisega annab Tellija nõusoleku käesolevas punktis toodud andmete edasiandmiseks Väljaande kojukande teostamiseks AS Eesti Postile.
2.2. Juhul, kui tellimuse saaja ja tellimuse eest maksja isikud on erinevad, peab Tellija mõlema kohta esitama punktis 2.1. fikseeritud andmed välja arvatud saaja isikukoodi ja tema pangakonto numbri.
2.3. Tellimuse eest maksja ehk Tellija kinnitab, et tellimuse saaja on nõus saama tellitud Väljaannet.
2.3. Tellija omab turvalist, lukustatavat, Väljaande mõõtmetele vastavat ning Tellija postkastina identifitseeritavat postkasti.
2.4. Tellija tagab turvalise ja vaba ligipääsu oma postkastile Väljaande ilmumispäeval alates kella 5.00.
2.5. Tellija tasub tellimuse eest õigeaegselt ja täielikult. Vastasel juhul ei garanteeri Väljaandja Väljaande kojukannet kokkulepitud tingimustel.​​

3. Väljaandja õigused
3.1. Väljaandjal on õigus kehtestada Väljaande 4 numbri tellimuse hind aastas  (Eestis 24 eurot aastas, mujal Euroopas 48 eurot aastas, mujal maailmas 56 eurot aastas) ja muud tellimistingimused.
3.2. Väljaandjal on õigus peatada või lõpetada Väljaande osaline või täielik kirjastamine. Soovituslikult teavitab Väljaandja Tellijat sellest 7 päeva enne jõustumist.
3.3. Juhul, kui Tellija ei täida antud kokkuleppega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Väljaandja tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Väljaande kojukannet.
3.4. Väljaandjal on õigus nõuda kokkuleppe punktide 2.1., 2.4. ja 2.5. täitmist Tellija poolt. Juhul, kui Tellija ei tee seda 14 päeva jooksul, on Väljaandjal õigus tellimus peatada või lõpetada. Lõpetamise korral Väljaandjal ei ole kohustust tagastada tellimisraha.
3.5. Väljaandjal on õigus kasutada punktis 2.1. nimetatud Tellija kontaktandmeid erinevate pakkumiste tegemiseks Väljaandja oma toodete osas. Kui Tellija ei soovi eelnimetatud pakkumisi, tuleb Tellijal sellest informeerida Väljaandjat kirjalikult e-posti teel: tellimine@positiiv.ee

4. Väljaandja kohustused
4.1. Väljaandja lähtub tellija isikuandmete kogumisel, töötlemisel ja säilitamisel  Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR, General Data Protection Regulation), mis hakkas kehtima 2018. aasta mais.

4.2. Juhul, kui Tellija täidab kõiki talle pandud antud kokkuleppega fikseeritud kohustusi, garanteerib Väljaandja Väljaande tellimuse vastavalt Väljaandja kehtestatud tingimustele ja nõuetekohase ning õigeaegse kojukande.
4.3. Väljaandja kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Väljaande.
4.4. Väljaandja kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.
4.5. Väljaandja kohustub Tellija pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni esitamise aluseks on Väljaandjapoolne tellimise üldtingimuste mittetäitmine.
4.6. Juhul, kui Tellija ei saa pidevalt või aeg-ajalt Väljaannet ning on omalt poolt täitnud kõiki antud kokkuleppega talle pandud kohustusi, kohustub Väljaandja saamata jäänud päevade võrra tasuta pikendama Tellija tellimuse lõpu kuupäeva.